INTEGRALNA BIORGONOMIJA

INTEGRALNA BIORGONOMIJA

Avtor: Marjan Ogorevc
Jezikovni pregled: Liljana Monzalgi
Naslovnica: Matevž Pavlin
Prelom, oprema in tisk: Utrip d.o.o. Brežice
Samozaložba, Brežice 2004
362 strani
RAZPRODANO

UVOD

Prevladujoča znanstvena paradigma je, da je prava narava resnice lahko dokazana edino objektivno. Pod objektivno pa mislim nekaj, kar je na podlagi subjektivnih spoznanj na ravni družbe kot celote dogovorjeno. Objektivna resnica je tisto, kar opažamo zaradi naučenega, kar smo se naučili zaradi indoktrinacije naše kulture. Če se kakšna metoda zdravljenja ne da znanstveno dokazati, za znanost enostavno ne obstaja. Težava pa je ravno v tem, da ne obstaja metoda zanesljivega dokazovanja, zato znanost ne sprejema izjav zdravilcev na subjektivnih ravneh. V primeru, ko se kdo v svojih razlagah razlikuje od dogovorjenega, ga imajo za mistika ali pa kar za ekscentrika. Resnica pa ni niti objektivna niti subjektivna, ampak transcendentna, ker presega našo normalno zaznavo s pomočjo petih čutov. Četudi je znanje, ki ga pridobimo v budnem stanju, pravilno, je omejeno in nepopolno. Edino tisto znanje, do katerega pridemo v zavesti enosti, je neskončno, popolno in celostno.

Kar pa je v današnjem času razcveta alternativnih in komplementarnih metod zdravljenja še posebej zaskrbljujoče, je dejstvo, da se dogovorjene resnice pojavljajo tudi na področju komplementarnih in alternativnih metod zdravljenja. Torej se napaka, ki jo dela uradna znanost, na podoben način pojavlja tudi na tem področju. Tisti, ki s svojo zavestjo ne zmorejo preseči objektivnosti in subjektivnosti, oznanjajo, da nad tistim, kar poznajo, ne obstaja nič več. Zato se na primer dogaja, da se mnoge zablode, kot na primer v radiesteziji in bioenergiji, še vedno širijo kot edine pravilne. Kot argument navajajo avtorje, ki so jih “dokazali” na način, ki ga nihče ne more preveriti. Ena od takih zablod je tudi simptomatsko energijsko zdravljenje, na osnovi katerega temelji veliko metod, saj tisti, ki to zagovarjajo, mislijo, da se z uravnavanjem energijskega stanja odpravijo tudi vzroki. Ne poznajo pa informacijskih ravni in delovanje zakona evolucije in karme. Če njihova zavest ne seže na to raven, naj bi bilo tisto, kar počno, tudi dovoljeno. Podobno v radiesteziji merijo odstotek oziroma delež od nečesa, česar ne morejo in ne znajo opredeliti. Sem sodijo tudi “resnice” o energijskih mrežah, za katere v zadnjem času holistična radiestezija dokazuje, da so umetna tvorba vseh tistih, ki so verjeli v njihov obstoj in jih na ta način polnili z energijo.

Metoda integralne biorgonomije temelji na osnovnih kozmičnih zakonitostih. Izhaja iz dejstva, da je človek del celote – Vesolja in predstavlja integrirano funkcionalno celoto z njim. Izhaja iz zakonov, ki upravljajo z vso živo in neživo naravo. V prvi vrsti pa gre za zakon evolucije in zakon karme, kateremu je vse podrejeno in ne obstaja nihče, ki se mu lahko izogne. Za uspešno zdravljenje raznih bolezenskih težav je potrebno poznati te zakone, razumeti, kako deluje celotno Vesolje. Poleg tega pa je potrebno poznati še psihologijo, fiziologijo in anatomijo. Integralna biorgonomija pozna tudi točke odpiranja za posamezne organe in organske sisteme, o katerih druge bioenergijske metode ne govorijo. Najbolj enostavno lahko rečemo, da energija skozi te točke vstopa v posamezne organe in organske sisteme in jih povezuje s celotnim Vesoljem ter jih na ta način vzdržuje na visoki energijski ravni. Kadar med energijskimi transformacijami in odpravljanjem vzrokov odpremo tudi te točke, je učinek zdravljenja bistveno boljši. Vsekakor pa so v prednosti tisti, ki ob sodobnem medicinskem znanju poznajo tudi tradicionalno kitajsko in indijsko medicino, ki obravnavata človeka celostno.

S pomočjo senzorjev na očesnih vekah, ki nam omogočajo zaznavanje (videnje) energij neodvisno od časa in prostora, lahko izmerimo in prepoznamo resnično vse, kar želimo. Te senzorje je prvi odkril avtor biorgonomije Izraelec Rafael Rosen.

Posebnost in tudi edinstvenost metode je tudi v tem, da so vse transformacije, ki jih opravljamo, usmerjene na izvorne genetske kode (energijske DNK) vsega, kar transformiramo, pa naj bo to organ, organski sistem, celica, ideja, proces … Na ta način delovanje vsega, kar popravljamo – transformiramo, približamo njeni izvorni obliki.

Naslednja posebnost integralne biorgonomije je v tem, da pri vseh transformacijah oziroma vsem, kar delamo, vključujemo tudi komplementarne energije. Izhajamo iz tega, da ima vse v stvarstvu, vsaka ideja, program, proces in vse, kar obstaja na vseh ravneh bivanja, svojo komplementarno energijo, s katero je energijsko identično. Tudi človek je na energijski ravni ves čas povezan s svojo komplementarno energijo, ki jo imenujemo komplementarni partner. To je lahko stvarna oseba, če je v tem času inkarnirana na Zemlji, tudi če se ne poznata in živita daleč vsaksebi. Ravno tako tudi v primeru, če je to bitje inkarnirano na drugem planetu ali pa se nahaja v kaki drugi dimenziji in ni inkarnirano. V nekaterih primerih je za težave, za katere v nobenem primeru ne najdemo vzroka, le-ta lahko tudi pri komplementarnem partnerju.

Prav upoštevanje komplementarnosti (komplementarnih energij), popravka genetske kode, ozaveščanja in odprave vzroka težav, uporabe transformacijskih (magičnih) procesov dela metodo integralne biorgonomije izjemno učinkovito. V resnici pa je v vsej metodi najbolj pomembno, da gre pri vsem, kar počnemo, za duhovni razvoj. Tu mislim predvsem spremembo (širjenje) zavesti skozi spoznavanje in ozaveščanje vedenja o delovanju stvarstva in zakonitostih tega delovanja. Šele tako lahko razumemo vzroke naših težav, odpravo vseh vrst omejitev, vzorcev, blokad, ki so nas ovirale, da bi bili to, kar smo. Ali drugače rečeno, ki jih moramo prepoznati, ozavestiti in preseči na svoji evolucijski poti.

Avtor

BIORGONOMIJA DANES

Biorgonomija se kot novodobna metoda zdravljenja in duhovnega razvoja zelo intenzivno razvija. Ker je odprta do novih spoznanj, se še vedno širi predvsem na področju učinkovitosti in intenzivnosti. Danes biorgonomijo poučujejo v Izraelu pri učencih Rafaela Rosena. Za širjenje biorgonomije v Evropo je najbolj zaslužna prav Naomi Feinberg iz Izraela, ki jo je prinesla tudi v Slovenijo. Naomi Feinberg razvija in poučuje Hatmara merkavo, metodo, ki izhaja iz Rosenove biorgonomije, vendar pa ji je dodala svoje posebnosti, zato se vse bolj oddaljuje od izvirne biorgonomije.

Zaradi naglega širjenja biorgonomije pa danes deluje v Evropi in Sloveniji že veliko učiteljev biorgonomije.

Med vsemi, ki se poglobljeno ukvarjajo z biorgonomijo, ves čas poteka izmenjava idej in novih spoznanj. Vsak seveda širi biorgonomijo na svoj način, saj le-ta temelji na njegovem predhodnem znanju in novih spoznanjih, ki jih pridobiva skozi prakso. Biorgonomija kot metoda za duhovni razvoj in zdravljenje je univerzalna in kot taka uporabna tudi v drugih metodah in na vseh področjih. Še posebej pa je uporabna kot nadgradnja klasičnih bioenergijskih metod, ker so nekatere za današnji čas že nekoliko zastarele in ne ustrezajo več današnjim spoznanjem o bioenergijskem zdravljenju. To pa še posebej velja za urejanje bioenergijskih pretokov, čaker in podobnega takrat, če s tem ne odpravljamo vzrokov za zdravstvene težave. V primeru, ko ne odkrijemo in ne odpravimo vzrokov za težave, pa je lahko tudi bioenergijsko zdravljenje simptomatsko in kot takšno še bolj škodljivo kot medicinsko zdravljenje.

Moje poznavanje karmične diagnostike, ki se ukvarja z diagnostiko karmičnih – prvotnih vzrokov za zdravstvene težave, neprijetne situacije, motnje v karakterju in težko usodo ter intenzivne raziskave in številne terapije – vse to me je pripeljalo do novih spoznanj. Biorgonomija se nenehno razvija in sam pojem biorgonomija je postal preozek, da bi zajel vse znanje in spoznanja, do katerih smo prišli. Zato sem to novo biorgonomijo preimenoval v integralno biorgonomijo kot novodobno metodo za duhovni razvoj in zdravljenje, ki je sestavljena iz spoznanj:

Wilhelma Reicha – orgonomija,

Aleksandra Lowena – bioenergija,

Rafaela Rosena in Naomi Feinberg – biorgonomija,

Živorada Mihajloviča Slavinskega – psihoenergijske transformacije travmatičnih izkušenj iz tega in prejšnjih življenj,

Dr. Arturja Janova – travm, ki smo jih dobili v času bivanja v maternici,

Sergeja Nikolajeviča Lazareva – karmična diagnostika (vzroki težav, bolezni, slabe usode, vzroki okoliščin v katerih se nahajamo…),

težav zaradi vpliva zavestnega škodljivega delovanja drugih oseb (črne magije)…,

odkrivanja negativnih podzavestnih programov in njihovo reprogramiranje (nezmožnost sprejemanja odločitev, neodločnost, raznih strahov, pogojeno obnašanje v raznih okoliščinah…).

Kot novodobna metoda integralna biorgonomija integrira in nadgrajuje zgoraj navedena spoznanja ter širi nov filozofski pristop k sodobnemu naravnemu zdravljenju. Na ta način je tudi široko odprta za vse novosti in znanja, ki jih bodo prispevali predvsem tisti, ki se praktično ukvarjajo z zdravljenjem. Sam namreč teoretičnim raziskavam, raznim filozofskim pogledom in akademskim razpravam ne dajem prav posebne teže. Sprememba imena v integralno biorgonomijo je bila potrebna tudi zaradi prepoznavnosti in razlikovanja od biorgonomije, ki smo jo razvijali v preteklih letih. Veliko postopkov in načinov dela se ni potrdilo v praksi, predvsem zaradi zapletenosti in nerazumevanja, zato so počasi odpadli. Na začetku, v prvih letih razvoja biorgonomije, je vse potekalo zelo enostavno. Pozneje pa so se nekateri zašli s prave poti, ker so namesto da bi poudarjali osebnostno rast in razvoj sposobnosti terapevtov, iskali vse bolj učinkovite procese in nove, bolj učinkovite magične formule. Meni se je zdelo, kot da iščejo čarobno formulo, s katero bodo potem rešili svet, pa ne svojega, ampak tujega. Zame ravno tako ni bilo sprejemljivo analiziranje vsega do potankosti, s čimer je metoda izgubljala svojo enostavnost in učinkovitost.

Zame je postalo še posebej sporno odpravljanje vzrokov, ki so pripeljali do bolezni, katerih nismo niti odkrili niti imenovali, vendar bi se naj kar na čaroben način odpravili. Oseba pa ni vedela, kje so vzroki za bolezen, kaj šele, da bi jih ozavestila in razumela. Ravno tako nisem mogel razumeti, da lahko vsak, že samo s tem, ko se nauči postopkov in formul, kar zdravi druge. Na začetku so nas zavedli trenutni uspehi oziroma odpravljanje simptomov na energijskih ravneh, kar je zelo hitro pripeljalo do izboljšanja telesnih težav. Pozneje pa smo ugotavljali, da so se simptomi vračali. Preprosto zato, ker niso bili odpravljeni prvotni vzroki težav. Menim, da počasi gradimo novo filozofijo energijskega zdravljenja, ki temelji na tem, da mora biti v osnovi vsakega zdravljenja odkrivanje, ozaveščanje in razumevanje vzrokov, ki so nas pripeljali v stanje, v katerem se nahajamo.

Tako kot večino metod zdravljenja se tudi integralne biorgonomije ne da naučiti iz knjige, ampak na posebnih tečajih, ki so razdeljeni na več stopenj. Med posameznimi stopnjami je potrebno nekaj časa vaditi, saj v nasprotnem primeru ni možno delo na višjih stopnjah, ker le-te temeljijo na praktičnem delu. Predvsem pa mora večina v času med posameznimi stopnjami tečajev veliko delati na sebi, saj le tako lahko dojame bistvo integralne biorgonomije. Izkušnje kažejo, da se ni možno v kratkem času naučiti integralne biorgonomije kot metode za duhovni razvoj in zdravljenje. Še težje pa je to znanje uporabiti v praksi. Učinkovitost temelji na stopnji duhovnega razvoja tistega, ki z metodo dela. V primeru, če nimamo uvida in spoznanj o tem, kaj se dogaja na višjih ravneh po tem, ko posegamo v njih, lahko delamo samo na podlagi naučene tehnike – na mentalni ravni. Učinek pa je temu primeren, omejen in nepredvidljiv.

Kazalo

UVOD

DOGAJANJE PO PRVI KNJIGI BIORGONOMIJA

ZGODOVINA INTEGRALNE BIORGONOMIJE

NAČELA INTEGRALNE BIORGONOMIJE

FILOZOFIJA INTEGRALNE BIORGONOMIJE

INVOLUCIJA IN EVOLUCIJA DUŠE

POTEK ROJEVANJA DUŠE

KOMPLEMENTARNE ENERGIJE

NAŠI PREDNIKI – ENERGIJSKA DINASTIJA

RAVNI BIVANJA – RAVEN ZAVESTI PO KABALI

KOMUNIKACIJA Z DRUGIMI DIMENZIJAMI

TEHNIKA ČUTENJA ENERGIJE – EST

SPREJEMNA IN DAJALNA ROKA

POPRAVEK GENETSKE KODE (DNK)

KETER

ENERGIJSKE RISBE V INTEGRALNI BIORGONOMIJI

KAJ VSE VPLIVA NA NAŠE ZDRAVJE?

ŠKODLJIVE ENERGIJE IN USTVARJALCI VAKUUMA

ŠKODLJIVE ENERGIJE

ELEMENTALI IN IMPLANTANTI

UROKI IN PREKLETSTVA

STRAH

POMEMBNI SISTEMI V BIORGONOMIJI

POSTAVITEV PLANETOV OB ROJSTVU

ETIKA ENERGIJSKEGA ZDRAVLJENJA IN DIAGNOSTIKE

BIORGONOMIJA IN OSTALE METODE

OSTALE UPORABE INTEGRALNE BIORGONOMIJE

DELO BIOTERAPEVTA

NAPREDNE TEHNIKE ZA DVIG ENERGIJSKIH SPOSOBNOSTI

MOJE RAZISKAVE NA TEM PODROČJU

VSAKODNEVNA PRAKSA ZDRAVILCA

ODNOS MED ZDRAVILCEM IN ZDRAVLJENCEM

PRAKTIČNO DELO Z INTEGRALNO BIORGONOMIJO

OZAVEŠČANJE IN RAZUMEVANJE VZROKOV BOLEZNI

DIAGNOSTIKA Z INTEGRALNO BIORGONOMIJO

POSTOPEK ZDRAVLJENJA

ZDRAVLJENJE NEKATERIH BOLEZNI

MEDITACIJE

ZAKLJUČEK

Naročilo knjig

Knjigo naročite tako, da pošljete naročilo preko spodnjega obrazca. Po elektronski pošti boste prejeli predračun. Ko ga boste poravnali, po pošti dobite knjigo. Poštnina je že vključena v ceno knjige (Velja za Slovenijo). Lahko naročite tudi več knjig hkrati, tako da označite kljukico pred vsako željeno knjigo.

Naročam knjigo

SODOBNA BIOTERAPIJA Cena 24€SAMOZDRAVLJENJE S KARMIČNO DIAGNOSTIKO Cena 22€MED ŠAMANI V SIBIRIJI Cena 22€KARMIČNA DIAGNOSTIKA IN VAREN VSTOP V ČLOVEKOVO BIOPOLJE Cena 22€ALTERNATIVNA MEDICINA V ŠPORTU Cena 22€ISKANJA Cena 20€

Vaše ime in priimek *(obvezno)

Vaš elektronski naslov *(obvezno)

Vaš naslov (ulica, hišna številka) *(obvezno)

Pošta (poštna številka in kraj) *(obvezno)

Dodatno sporočilo (ni obvezno)